Tokrat dva Eddijeva portreta v high-key obdelavi, posneta z Lensbaby objektivom.

Just two high-key portraits of Eddi. Taken with Lensbaby lens.

High-key portret / High-key portrait
Tagged on: